Deficiency of telomere-associated repressor activator protein 1 precipitates cardiac aging in mice via p53/PPARα signaling

Yin Cai, Hao Liu, Erfei Song, Lin Wang, Jindong Xu, Yi He, Dengwen Zhang, Liyan Zhang, Kenneth King Yip Cheng, Leigang Jin, Min Wu, Shiming Liu, Dake Qi, Liangqing Zhang, Gary D. Lopaschuk, Sheng Wang, Aimin Xu, Zhengyuan Xia

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

22 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Deficiency of telomere-associated repressor activator protein 1 precipitates cardiac aging in mice via p53/PPARα signaling'. Together they form a unique fingerprint.

Keyphrases

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science