Deep UV random lasing from NaGdF4:Yb3+,Tm3+ upconversion nanocrystals in amorphous borosilicate glass

Xuhui Xu, Wei Lu, Ting Wang, Wei Gao, Xue Yu, Jianbei Qiu, Siu Fung Yu

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

8 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Deep UV random lasing from NaGdF4:Yb3+,Tm3+ upconversion nanocrystals in amorphous borosilicate glass'. Together they form a unique fingerprint.

Keyphrases

Material Science

Chemical Engineering