Deep Semantic Segmentation Feature-Based Radiomics for the Classification Tasks in Medical Image Analysis

Bingsheng Huang, Junru Tian, Hongyuan Zhang, Zixin Luo, Jing Qin, Chen Huang, Xueping He, Yanji Luo, Yongjin Zhou, Guo Dan, Hanwei Chen, Shi Ting Feng, Chenglang Yuan

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

12 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Deep Semantic Segmentation Feature-Based Radiomics for the Classification Tasks in Medical Image Analysis'. Together they form a unique fingerprint.

Computer Science

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science