Deep Saliency Hashing for Fine-grained Retrieval

Sheng Jin, Hongxun Yao, Xiaoshuai Sun, Shangchen Zhou, Lei Zhang, Xiansheng Hua

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Deep Saliency Hashing for Fine-grained Retrieval'. Together they form a unique fingerprint.

Computer Science