Dawson-type polyoxometalate-based oligomeric Hg(II)-acetylide hybrid: Synthesis, characterization and materials properties

Li Liu, Lei Hu, Qian Liu, Shi Zhong Liu, Fa Bao Li, Ling Li, Liang Peng, Deng Hui Yao, Wai Yeung Wong, Zu Liang Du

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

5 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Dawson-type polyoxometalate-based oligomeric Hg(II)-acetylide hybrid: Synthesis, characterization and materials properties'. Together they form a unique fingerprint.

Material Science