Constraining the contribution of glacier mass balance to the Tibetan lake growth in the early 21st century

Linghong Ke, Chunqiao Song, Jida Wang, Yongwei Sheng, Xiaoli Ding, Bin Yong, Ronghua Ma, Kai Liu, Pengfei Zhan, Shuangxiao Luo

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

Original languageEnglish
JournalRemote Sensing of Environment
Publication statusPublished - Jan 2022

Cite this