Complete Prevention of Contact Electrification by Molecular Engineering

Yuankai Jin, Wanghuai Xu, Huanhuan Zhang, Huanxi Zheng, Yaqi Cheng, Xiantong Yan, Shouwei Gao, Daoai Wang, Yunlong Zi, Feng Zhou, Zuankai Wang

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

11 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Complete Prevention of Contact Electrification by Molecular Engineering'. Together they form a unique fingerprint.

Chemistry