Combination of magnesium ions and vitamin C alleviates synovitis and osteophyte formation in osteoarthritis of mice

Hao Yao, Jiankun Xu, Jiali Wang, Yifeng Zhang, Nianye Zheng, Jiang Yue, Jie Mi, Lizhen Zheng, Bingyang Dai, Wenhan Huang, Shuhang Yung, Peijie Hu, Yechun Ruan, Qingyun Xue, Kiwai Ho, Ling Qin

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

27 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Combination of magnesium ions and vitamin C alleviates synovitis and osteophyte formation in osteoarthritis of mice'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine and Dentistry