Coherence of influenza surveillance data across different sources and age groups, Beijing, China, 2008-2015

Zhenyu Wu, Xiaoyu Sun, Yanhui Chu, Jingyi Sun, Guoyou Qin, Lin Yang, Jingning Qin, Zheng Xiao, Jian Ren, Di Qin, Xiling Wang, Xueying Zheng

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

7 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Coherence of influenza surveillance data across different sources and age groups, Beijing, China, 2008-2015'. Together they form a unique fingerprint.

Earth and Planetary Sciences

Immunology and Microbiology

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology