C-H bonds phosphorylation of ketene dithioacetals

Liping Zhu, Hongmei Yu, Quanping Guo, Qiao Chen, Zhaoqing Xu, Rui Wang

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

56 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'C-H bonds phosphorylation of ketene dithioacetals'. Together they form a unique fingerprint.

Chemistry

Keyphrases