Boosted Oxygen Evolution Reactivity via Atomic Iron Doping in Cobalt Carbonate Hydroxide Hydrate

Shan Zhang, Bolong Huang, Liguang Wang, Xiaoyan Zhang, Haishuang Zhu, Xiaoqing Zhu, Jing Li, Shaojun Guo, Erkang Wang

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

42 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Boosted Oxygen Evolution Reactivity via Atomic Iron Doping in Cobalt Carbonate Hydroxide Hydrate'. Together they form a unique fingerprint.

Keyphrases

Material Science

Chemical Engineering