AuAg nanosheets assembled from ultrathin AuAg nanowires

Xun Hong, Chaoliang Tan, Juqing Liu, Jian Yang, Xue Jun Wu, Zhanxi Fan, Zhimin Luo, Junze Chen, Xiao Zhang, Bo Chen, Hua Zhang

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

68 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'AuAg nanosheets assembled from ultrathin AuAg nanowires'. Together they form a unique fingerprint.

Keyphrases

Material Science