Application of Fourier transform ion cyclotron resonance mass spectrometry to characterize natural organic matter

Xiaoxiao Zhang, Jiarui Han, Xiangru Zhang, Jimin Shen, Zhonglin Chen, Wei Chu, Jing Kang, Shengxin Zhao, Yaoyu Zhou

Research output: Journal article publicationReview articleAcademic researchpeer-review

26 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Application of Fourier transform ion cyclotron resonance mass spectrometry to characterize natural organic matter'. Together they form a unique fingerprint.

Chemistry

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology