Anisotropic Signal Processing with Trigonal Selenium Nanosheet Synaptic Transistors

Jing Kai Qin, Feichi Zhou, Jingli Wang, Jiewei Chen, Cong Wang, Xuyun Guo, Shouxin Zhao, Yi Pei, Liang Zhen, Peide D. Ye, Shu Ping Lau, Ye Zhu, Cheng Yan Xu, Yang Chai

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

44 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Anisotropic Signal Processing with Trigonal Selenium Nanosheet Synaptic Transistors'. Together they form a unique fingerprint.

Keyphrases

Material Science