An epidemiological survey of mental disorders 5 years after the Lushan earthquake in Ya'an China

Ru Gao, Sherry Kit Wa Chan, Bing Zhi Zhang, Jingxia Lin, Shu Rong Peng, Chuan Gang Yang, Guo Jiao Tian, Jing Zhen Bai, Liu Xiu Xu, Zai Jiang Zheng, Dao Sheng Pu, Cecilia Lai Wan Chan, Mao Sheng Ran (Corresponding Author)

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

Original languageEnglish
JournalSocial Psychiatry and Psychiatric Epidemiology
DOIs
Publication statusPublished - 4 Nov 2020
Externally publishedYes

Cite this