All-fiber dissipative solitons evolution in a compact passively Yb-doped mode-locked fiber laser

Xiaohui Li, Yishan Wang, Wei Zhao, Xianglian Liu, Yonggang Wang, Yuen Hong Tsang, Wei Zhang, Xiaohong Hu, Zhi Yang, Cunxiao Gao, Cheng Li, Deyuan Shen

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

44 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'All-fiber dissipative solitons evolution in a compact passively Yb-doped mode-locked fiber laser'. Together they form a unique fingerprint.

Physics