Aeolus: Distributed Execution of Permissioned Blockchain Transactions via State Sharding

Peilin Zheng, Quanqing Xu, Xiapu Luo, Zibin Zheng, Weilin Zheng, Xu Chen, Zhiyuan Zhou, Ying Yan, Hui Zhang

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

16 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Aeolus: Distributed Execution of Permissioned Blockchain Transactions via State Sharding'. Together they form a unique fingerprint.

Computer Science