A universal biocompatible coating for enhanced lubrication and bacterial inhibition

Di Suo, Jingdong Rao, Haimang Wang, Ziheng Zhang, Hang Mei Polly Leung, Hongyu Zhang, Xiaoming Tao, Xin Zhao (Corresponding Author)

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

1 Citation (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'A universal biocompatible coating for enhanced lubrication and bacterial inhibition'. Together they form a unique fingerprint.

Material Science