A Spirobixanthene-Based Dendrimeric Hole-Transporting Material for Perovskite Solar Cells

Wei Yu, Jinhui Zhang, Dandan Tu, Qing Yang, Xuchao Wang, Xuan Liu, Feng Cheng, Yu Qiao, Gang Li, Xin Guo, Can Li

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

11 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'A Spirobixanthene-Based Dendrimeric Hole-Transporting Material for Perovskite Solar Cells'. Together they form a unique fingerprint.

Keyphrases

Material Science