A new low-temperature solution route to Aurivillius-type layered oxyfluoride perovskites Bi2MO5F (M = Nb, Ta) as photocatalysts

Shuijin Lei, Di Cheng, Xijie Gao, Linfeng Fei, Wei Lu, Jianliang Zhou, Yanhe Xiao, Baochang Cheng, Yu Wang, Haitao Huang

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

23 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'A new low-temperature solution route to Aurivillius-type layered oxyfluoride perovskites Bi2MO5F (M = Nb, Ta) as photocatalysts'. Together they form a unique fingerprint.

Chemistry

Material Science