A new DGT technique comprising a hybrid sensor for the simultaneous high resolution 2-D imaging of sulfides, metallic cations, oxyanions and dissolved oxygen

Mingyi Ren, Shiming Ding, Zhihui Dai, Jingfu Wang, Cai Li, Zhilin Zhong, Jingxin Cao, Liyuan Yang, Daniel C.W. Tsang, Shiwei Xu, Chenye Yang, Yan Wang

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

15 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'A new DGT technique comprising a hybrid sensor for the simultaneous high resolution 2-D imaging of sulfides, metallic cations, oxyanions and dissolved oxygen'. Together they form a unique fingerprint.

Chemistry