A comprehensive review of thermal comfort studies in urban open spaces

Dayi Lai, Zhiwei Lian, Weiwei Liu, Chaoran Guo, Wei Liu, Kuixing Liu, Qingyan Chen

Research output: Journal article publicationReview articleAcademic researchpeer-review

162 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'A comprehensive review of thermal comfort studies in urban open spaces'. Together they form a unique fingerprint.

Keyphrases

Engineering