A Catalytic Etching-Wetting-Dewetting Mechanism in the Formation of Hollow Graphitic Carbon Fiber

Yuming Chen, Jichen Dong, Lu Qiu, Xiaoyan Li, Qianqian Li, Hongtao Wang, Shijing Liang, Haimin Yao, Haitao Huang, Huajian Gao, Jang Kyo Kim, Feng Ding, Li Min Zhou

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

48 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'A Catalytic Etching-Wetting-Dewetting Mechanism in the Formation of Hollow Graphitic Carbon Fiber'. Together they form a unique fingerprint.

Material Science