5-N-methylated quindoline derivatives as telomeric G-quadruplex stabilizing ligands: Effects of 5-N positive charge on quadruplex binding affinity and cell proliferation

Yu Jing Lu, Tian Miao Ou, Jia Heng Tan, Jin Qiang Hou, Wei Yan Shao, Dan Peng, Ning Sun, Xiao Dong Wang, Wei Bin Wu, Xian Zhang Bu, Zhi Shu Huang, Dik Lung Ma, Kwok Yin Wong, Lian Quan Gu

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

121 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of '5-N-methylated quindoline derivatives as telomeric G-quadruplex stabilizing ligands: Effects of 5-N positive charge on quadruplex binding affinity and cell proliferation'. Together they form a unique fingerprint.

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science