3D Cold-Trap Environment Printing for Long-Cycle Aqueous Zn-Ion Batteries

Hongyu Lu, Jisong Hu, Yan Zhang, Kaiqi Zhang, Xiaoying Yan, Heqi Li, Jianzhu Li, Yujie Li, Jingxin Zhao, Bingang Xu

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

34 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of '3D Cold-Trap Environment Printing for Long-Cycle Aqueous Zn-Ion Batteries'. Together they form a unique fingerprint.

Keyphrases

Material Science

Chemical Engineering